Sluiten

Categorieën

Filters

   Algemene voorwaarden

   ALGEMENE VOORWAARDEN NXTBUY.NL

    

    

   Artikel 1          Definities

    

   1. Nxtbuy.nl onderdeel van Royal Trading Group B.V., gevestigd te Barendrecht, KvK-nummer 69188564, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als eigenaar.
   2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

    

   Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

    

   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en overeenkomsten door of namens

   eigenaar waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

   1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden.
   2. Eigenaar is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal hij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
   3. De (inkoop)voorwaarden van de zakelijke klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

    

   Artikel 3          Aanbod

    

   1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
   1. Producten blijven, zonder dat deze direct worden besteld, 30 minuten winkelmandje staan. Wanneer klant is ingelogd, blijven niet-afgerekende producten 14 kalenderdagen staan. De prijs zoals aangegeven ten tijde van de aankoop is de geldige prijs.
   2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Er kunnen echter kleurafwijkingen ontstaan afhankelijk van de instelling van een beeldscherm.
   3. Eigenaar kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
   4. Hoewel de beschikbaarheid van de producten op de website kan worden aangegeven, kan eigenaar de beschikbaarheid van het product niet garanderen. Eigenaar behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder aansprakelijkheid te herzien, het beschikbaar stellen van een of alle producten stop te zetten of om een ​​bestelling te annuleren.

    

   Artikel 4          Overeenkomst

    

   1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
   2. Indien klant vooraf met iDeal betaalt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de rekening wordt belast. Wanneer wordt gekozen voor de mogelijkheid tot achteraf betalen, gaat het eigendom van de producten pas over op klant na volledige betaling.
   3. Eigenaar bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail. Voorafgaand aan de verzending van de bestelling, kan eigenaar de bestelling nog steeds annuleren om redenen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd.
   4. Eigenaar zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

    

   Artikel 5          Tarieven en betalingen       

    

   1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
   2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, of de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar eigenaar geen invloed op heeft.
   3. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
   4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
   5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van eigenaar onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

    

   Artikel 6          Informatieverstrekking

    

   1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan eigenaar.
   2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
   3. Klant vrijwaart eigenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

    

   Artikel 7          Herroepingsrecht

    

   1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Eigenaar heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
   2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.
   3. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.
   4. Het herroepingsrecht is tevens niet van toepassing op zakelijke overeenkomsten.

    

   Artikel 8          Verplichtingen bij herroeping

    

   1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
   2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
   3. Eigenaar stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
   4. Eigenaar vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

    

   Artikel 9          Uitoefening van herroepingsrecht

    

   1. Klant meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan eigenaar dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
   2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug.
   3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant. Klant dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan eigenaar.
   4. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van klant, tenzij er sprake is van een defect of een verkeerd artikel os verzonden.
   5. Het herroepingsrecht geldt niet voor fysieke aankopen, al dan niet gedaan bij distributeurs.

   Artikel 10        Levering en bezorging

    

   1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Eigenaar is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
   2. Eigenaar levert in Nederland in België, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   3. Eigenaar streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
   4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de verzending langer duurt dan 30 kalenderdagen en gezamenlijk geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Eigenaar zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

    

   Artikel 11                    Overmacht

    

   1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
   2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.
   3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

    

   Artikel 12        Aansprakelijkheid

    

   1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
   2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
   3. Eigenaar is niet aansprakelijk voor het stukgaan van een product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.
   4. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.
   5. Eigenaar is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties op de materialen waar hij mee werkt.
   6. Eigenaar is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt
   7. In het geval dat eigenaar een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel tweemaal het bedrag dat door eigenaar aan klant is gefactureerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
   8. De klant vrijwaart eigenaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hem geleverde producten.

    

   Artikel 13        Intellectueel eigendom

    

   1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van eigenaar berusten bij eigenaar en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
   2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
   3. Bij inbreuk komt eigenaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hem gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
   4. Eigendom van door eigenaar geleverde producten gaat pas over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.

   Artikel 14        Aanbiedingen en acties

    

   1. Eigenaar kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is eigenaar niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
   2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Eigenaar bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt eigenaar het recht de bestelling te annuleren.

   Artikel 15        Klachten

    

   1. Klant is verplicht om klachten over de bestelling uiterlijk 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan eigenaar.
   2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken.
   3. Overige klachten dienen binnen de garantietermijn kenbaar te worden gemaakt.
   4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden ophttp://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
   5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

    

   Artikel 16        Garantie

    

   1. Wettelijke garantiebepalingen zullen te allen tijde in acht worden genomen.
   2. Eigenaar garandeert dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden volgens conformiteit en dat de producten eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik noodzakelijk zijn.
   3. Om een beroep te doen op de garantie dient klant het defect duidelijk te omschrijven, de zending, voorzien van voldoende frankering, te zenden naar het aangegeven service-adres en een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen. Het product dient te allen tijde compleet te zijn.


   Artikel 17        Geschilbeslechting

    

   1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
   2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin eigenaar is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
   3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens eigenaar en betrokken derden 12 maanden.